Auteurmeneer.depuydt

Mijn kind is ziek en heeft mij thuis nodig. Wat nu?

M

Wanneer je kind getroffen wordt door ziekte of een ongeval dan heeft het jou mogelijks nodig. Je hebt in dat geval recht op verlof wegens overmacht. Niet enkel als je kind getroffen wordt door ziekte of een ongeval kan je dit verlof opnemen, ook als bv. je echtgenoot/echtgenote, de partner met wie je samenwoont of een bloedverwant jou nodig heeft dan kan je van dit verlof genieten.

De wet spreekt over “je aanwezigheid is vereist”, maar dat is een ruim begrip. Dit kan zowel thuis zijn (bv. om hen medische zorgen toe te dienen) als elders (bv. vergezellen naar een doktersbezoek, aanwezigheid in het ziekenhuis …). Of jouw aanwezigheid vereist is, is de bevoegdheid van de arts. De arts moet hiervoor een medisch attest schrijven. Net als bij afwezigheid wegens ziekte mag dit een eenvoudig doktersattest zijn.

In tegenstelling tot afwezigheid wegens ziekte moet een attest vanaf de eerste (halve) dag worden voorgelegd. Hier geldt dus niet dat je de eerste dag zonder administratieve rompslomp kan afwezig zijn.

Het verlof wegens overmacht kan opgenomen worden in halve dagen en dit voor maximum 4 dagen per kalenderjaar.

Bron: 
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document/15922

CANVA voor onderwijs

C

Het ondertussen goed gekende grafisch pakket Canva, waarvoor ik in het verleden een beknopte cursus schreef, heeft al lange tijd een gratis pakket voor het onderwijs. Je krijgt heel wat betalende mogelijkheden gratis.

In het verleden probeerde ik meerdere keren om hiervoor in aanmerking te komen maar dat lukte me nooit, tot nu. Ik kon bewijzen dat ik in het onderwijs werk aan de hand van mijn loonbrief. Om mijn privacy te beschermen heb ik vooraf mijn adres en loon weggewerkt.

https://www.canva.com/nl_nl/onderwijs/

Het verificatieproces verliep ook erg vlot. Direct na mijn aanvraag kreeg ik een mailtje waarin ze beloofden om mij binnen de 48 uur iets te laten weten en nog geen dag later was mijn account geupgrade.

Berekening anciënniteit

B

De berekening van het aantal dagen anciënniteit is anders voor tijdelijke personeelsleden dan voor vastbenoemde personeelsleden. Voor vast benoemde personeelsleden wordt er gekeken hoeveel dagen er zitten tussen de start- en einddatum van aanstelling. Alle kalenderdagen tellen mee (weekends, vakanties …). Je kan maximaal 360 dagen (12 maanden van 30 dagen) anciënniteit per jaar opbouwen.

Voor tijdelijke personeelsleden wordt er gekeken hoeveel dagen er zitten tussen de start- en einddatum van aanstelling. Dat aantal wordt vermenigvuldigd met 1,2. Alle kalenderdagen tellen mee met uitzondering van de zomervakantie. Je kan maximaal 360 dagen (12 maanden van 30 dagen) anciënniteit per jaar opbouwen. Om het niet al te makkelijk te maken is er een uitzondering voor administratief personeel. Bij hen worden alle dagen meegeteld (incl. zomervakantie) maar het aantal dagen wordt niet vermenigvuldigd met 1,2.

Voor wie minstens halftijds werkt (50%) telt elke dag voor een volledige dag anciënniteit. Voor wie minder dan halftijds werkt telt elke dag voor een halve dag. Voor alle duidelijkheid … Stel je werkt voltijds en hebt al je lesuren te presteren op maandag, woensdag en vrijdag. Dan heb je op een week wel degelijk 7 dagen anciënniteit verworven: geen 3, geen 5, maar 7!

Enkele voorbeelden:

Naomi is een tijdelijke leerkracht die in dienst komt op 1 oktober en van wie de aanstelling eindigt op 31 december. Gedurende deze periode had zij een lesopdracht van 80%. Zij verwerft 109,2 (91 x 1.2) dagen anciënniteit.

Barbara is een tijdelijke leerkracht die in dienst kwam op 1 september voor een voltijdse opdracht. Op 31 maart eindigt die voltijdse opdracht maar Barbara behoudt een opdracht van 30% tot 30 juni. Zij verwerft 307,2 dagen anciënniteit. Met name 253,2 dagen voor het eerste deel van de opdracht (211 x 1,2) + 54 dagen voor het tweede deel van de opdracht (90 dagen / 2 * 1,2).

Belangrijke noot:

 • Bij het berekenen van dienstanciënniteit in functie van TADD wordt de x1.2 regel nooit toegepast!
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12657#143197

Opmaak van alle tabellen in een WORD-DOCUMENT met VBA

O

Bij de opmaak van een oud document wilde ik alle tabellen opmaken. Het document bevatte echter honderden tabellen. Er lijkt op het eerste zicht geen eenvoudige manier te zijn om alle tabellen te selecteren en die van een opmaak te voorzien.

Daarom schreef ik dit stukje VBA-code, waar jullie misschien ook iets aan hebben?

 Dim objDoc As Document
 Dim objTable As Table
 
' Dit versnelt het proces aanzienlijk! 
 Application.ScreenUpdating = False
 
 Set objDoc = ActiveDocument
 With objDoc
' Alle tabellen dus
  For Each objTable In .Tables
'Een doorlopende lijn aan de buitenkant, een stippellijntje aan de binnenkant
   objTable.Borders.InsideLineStyle = wdLineStyleDot
   objTable.Borders.OutsideLineStyle = wdLineStyleSingle
' Eerste rij krijgt een zwarte achtergrond én vette tekst.
   objTable.Rows(1).Range.Bold = True
   objTable.Rows(1).Range.Shading.BackgroundPatternColor = wdColorBlack
  Next
 End With

Help! Ik ben ziek! Wat nu?

H

“Directeur, ik ben ziek, wat nu?”

Het belangrijkste, op genezen na, heb je al gedaan nl. de school verwittigen.

First things first: als je de werkdag aanvat en in de loop van de dag naar huis gaat omdat je je niet goed voelt, dan wordt dit NIET gezien als een dag ziekteverlof.

EEN DAG AFWEZIG

Indien je maximaal 1 volledige dag ziek bent, dan volstaat het om je directeur te verwittigen. Wettelijk gezien moet je dit “onmiddellijk” doen waarmee bedoeld wordt het eerste uur dat je aanwezig hoort te zijn. In het belang van de goede schoolwerking verwittig je de directeur natuurlijk zo snel mogelijk.

Je hoeft géén afwezigheidsattest in te dienen. Wanneer je slechts één dag afwezig bent wegens ziekte mag je in principe enkel je woning verlaten in functie van je ziekte (bv. doktersbezoek, apotheek …). Verblijf je niet op je officieel adres tijdens deze ziektedag dan moet je expliciet aan de directeur vermelden waar je die dag wel zal verblijven.

MEER DAN EEN DAG AFWEZIG

Opnieuw is het belangrijk én wettelijk verplicht om je directeur te verwittigen van je afwezigheid. Daarnaast moet je de directeur een afwezigheidsattest van de dokter bezorgen. Het klassieke doktersbriefje volstaat sinds 2023, het moet niet langer een zogenaamde PERS16 zijn.

Daarnaast moet je ook het controleorgaan (CERTIMED) verwittigen van je afwezigheid en dit met een medisch attest. (Onderaan deze pagina vind je een link naar het document). Je kan dit document opsturen met de klassieke post maar het is makkelijker om het gewoon te mailen naar onderwijs@certimed.be

Net zoals bij de afwezigheid wegens ziekte voor 1 dag wordt er bij een afwezigheid van meerdere dagen verwacht dat je de eerste 24 uur de verblijfplaats enkel verlaat in functie van je ziekte. Daarna is het de arts die bepaalt of je de verblijfplaats al dan niet mag verlaten.

Op beide attesten kan je noteren waar je gedurende je ziekte zal verblijven als dat niet je eigen woonplaats is. Als je gedurende je afwezigheid wegens ziekte verandert van verblijfplaats (we wensen het je geenszins toe maar als je bv. naar het ziekenuis moet!!) dan moet je dit telkens melden aan het controleorgaan.

ZIEKTEVERLOF VERLENGD

Indien je ziekteverlof verlengd wordt moet je zowel een nieuw afwezigheidsattest bezorgen aan je directie als een nieuw medisch attest aan het controleorgaan. Uiteraard moet je ook je directeur verwittigen van het feit dat je niet terug zal zijn op de voorziene datum. Doe dit zodra je voor jezelf duidelijkheid hebt maar uiterlijk de laatste dag van het oorspronkelijke ziekteverlof.

Medisch attest
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/documenten/bestand.ashx?id=159
Bron:
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9246#2
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13927#2

Waarvoor staat ATO?

W

Op mijn RL-1 staat bij elk deeltje van mijn opdracht ATO-1, wat wil dat zeggen?

ATO is de afkorting voor ‘Administratieve TOestand’. In het vrij onderwijs zijn er 3 verschillende administratieve toestanden die veel gebruikt worden nl.

 • ATO 1: Een aanstelling in NIET-vacante uren waarin je NIET vastbenoemd bent.
 • ATO 2: Een aanstelling in vacante (vrije?) uren waarin je NIET vastbenoemd bent.
 • ATO 4: Een aanstelling waarin je vastbenoemd bent.

Ik krijg wel eens de vraag “Ik sta helemaal in ATO 1, wil dat zeggen dat ik niet vastbenoemd kan raken dit jaar?”. Op voorwaarde dat je voldoet aan alle voorwaarden én er zijn ATO 2 uren dan kan je benoemd raken dit jaar. Het is niet omdat een collega in ATO 2 uren staat dat hij/zij benoemd kan raken en jij niet.

iTypeMachine

i

Sinds 2015 was meneer Depuydt ook de trotse eigenaar van een (zelfgemaakte) website waarop je je klaviervaardigheid kon inoefenen.

Sinds 2018 was er geen sponsor meer voor de +/- 15 euro per maand kosten op te hoesten en daarom werd in juli/2021 de stekker tijdelijk uit het stopcontact getrokken.

Indien iemand bereid is de kosten op zich te nemen, het project in zijn geheel over te nemen of een ander voorstel heeft … ik hoor het graag!

Hoera! Ik word papa! Op hoeveel dagen verlof heb ik recht?

H

Proficiat! 🙂

Je hebt recht op 20 dagen omstandigheidsverlof die volledig moeten opgebruikt worden binnen de 4 maanden na de geboorte van je zoon of dochter. Minstens 5 dagen moet je aaneensluitend nemen. Je kan enkel volledige dagen omstandigheidsverlof opnemen, géén halve dagen.

De 20 dagen tellen volledig mee voor elke vorm van anciënniteit.

De eerste 10 dagen worden voor 100% betaald. Vanaf de 11e dag krijg je 82% van je brutosalaris.

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15808

Laatste berichten